Skip to content Skip to footer

Deklaracja dostępności

Wstęp

 

Powiatowy Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Somininie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zspsomonino.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2023.11.03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.11.03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  • część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
  • część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są onej jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku,
  • występuje w pełni wyjustowany tekst,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023.11.03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest ŻanMonika Klein, monika.klein@zspsomonino.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 684 11 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

W Powiatowym Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie istnieją 3 wejścia główne. Jedno z nich jest zaopatrzono w podjazd dla niepełnosprawnych i jest to wejście główne dla petentów i nauczycieli. Do dwóch pozostałych prowadzą schody i są one przeznaczone dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum.

W szkole są 3 kondygnacje. Na parterze znajdują się 2 toalety z dostępem dla osób niepełnosprawnych, w pozostałych częściach są toalety ogólnodostępne.

Szkoła dysponuje zakupioną w 2005 roku platformą schodową Alber Scalomobil zasilaną na akumulator. Platforma posiada atesty i jest regularnie konsekrowana i sprawdzana.

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi.

W Powiatowym Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie nie ma zarządzenia, które określałoby wejście z psem przewodnikiem, ale gdyby taka sytuacja miała miejsce nie byłoby przeciwwskazań.

W szkole nie ma możliwości załatwienia spraw przy pomocy tłumacza migowego.

Szkoła nie ma wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.

 

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Powiatowy Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu:

E-mail: sekretariat@zspsomonino.pl

Powiatowy Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

 

Informacje dodatkowe

 

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po stronie za pomocą klawisza TAB.
  2. W lewym górnym rogu strony znajduje się ikona umożliwiająca zmianę sposobu wyświetlania strony. Można z jej pomocą powiększać lub pomniejszać tekst, ustawić stronę w odcieniach szarości, w wysokim i negatywnym kontraście, z jasnym tłem oraz z podkreślonymi linkami w celu ułatwienia nawigacji.