Skip to content Skip to footer

Rekrutacja na staże zagraniczne 2023

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie ogłasza rekrutację uczniów do nowego projektu staży zagranicznych, współfinansowanego przez Unię Europejską (numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000062724).

Czas trwania projektu: 01.06.2022 – 31.08.2023 r.

Projekt przewiduje miesięczne staże zawodowe dla 15 uczniów Technikum w Somoninie, kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii. Termin realizacji staży: kwiecień – lipiec 2023 r.

Preferowana grupa adresatów: uczniowie klas III T, którzy nie uczestniczyli jeszcze w stażu zagranicznym.

Staż odbywać się będzie w jednym z krajów partnerskich (Turcja, Portugalia/Malta).

Każdej grupie uczniów wyjeżdżających na staż towarzyszyć będzie nauczyciel- opiekun z ramienia szkoły. Przewiduje się dwie grupy wyjazdowe.

W Projekcie przewidziano obowiązkowe przygotowanie:

  • organizacyjno-pedagogiczne (spotkania informacyjne i organizacyjne z koordynatorem projektu oraz opiekunami);
  • kulturowe (realizowane w szkole w formie wydarzeń szkolnych – upowszechnianie poprzednich projektów oraz w kraju partnerskim – wycieczki, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, zwiedzanie muzeów, galerii itp.);
  • językowe– w postaci językowego wsparcia online OLS.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcje proszone są o złożenie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły do dnia 17.02.2023 r.:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • list motywacyjny (uzasadnienie motywacji do udziału w projekcie, planowane formy zaangażowania w jego realizację i upowszechnianie itp.).

Przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne przygotowane tylko na obowiązujących wzorach (wydruk dwustronny):

Kryteria rekrutacji obejmują:

  • analiza dokumentacji;
  • rozmowa w języku angielskim (tematyka dotyczy projektu: motywacja do wyjazdu, istota/cele projektu; informacje/wiedza o krajach partnerskich; interakcja w typowych sytuacjach w podróży i w pracy – komunikatywność, prowadzenie kurtuazyjnej konwersacji itp.)
  • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym (ocena/opinia Komisji, wg kryteriów szczegółowych).

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000062724”, znajdującym się w sekretariacie szkoły.