Samorząd Uczniowski

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego PZS w Somoninie w roku szkolnym 2022/2023 jest p. Magdalena Wrońska

Skład Samorządu Uczniowskiego 2022/2023 po wyborach przeprowadzonych w listopadzie 2022:

Przewodnicząca – Magdalena Kwidzińska (III Tb)

Zastępca –

Skarbnik –

Skład SU 2022/2023 do okresu wyborów stanowiły:

Przewodnicząca – Partycja Głodowska IV Tb

Zastępca – Katarzyna Roszkowska IV Tb

Skarbnik – Joanna Byczkowska – IV Tb

Samorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Działalność samorządu uczniowskiego może być lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania w szkole.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie, a organy samorządu ich reprezentują.

W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły (art. 55 UoSO). Organy samorządu szkolnego są reprezentantami samorządu, którego członkami są wszyscy uczniowie (art. 55 ust. 3 UoSO). Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował.  Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniówSamorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2020/2021

– Spotkanie organizacyjne – ustalenie harmonogramu działań, podziału zadań i obowiązków poszczególnych członków Samorządu Uczniowskiego- Przygotowanie do wyborów nowego Samorządu Szkolnego i opiekuna – przygotowanie regulaminu wyborów, terminu, trybu i terminu zgłaszania kandydatów, powołanie komisji wyborczej
– Przeprowadzenie wyborów do samorządu uczniowskiego – wybór nowych władz samorządu uczniowskiego
– Kampania internetowa Międzynarodowy Dzień Tolerancji – akcja internetowa uwrażliwiająca na przejawy nietolerancji, której celem jest przeciwdziałanie brakowi tolerancji. Rozwijanie kompetencji społecznych, pogłębienie świadomości, iż tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia
– Kampania internetowa „Zero dla dyskryminacji” – kampania mająca na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i zapewnienie równego traktowania (edukacja na temat przyczyn i przejawów dyskryminacji t.j: homofobia, ksenofobia, rasizm). Uświadomienie uczniom znaczenia dyskryminacji, które połączone jest z izolacją, przemocą psychiczną, wyśmiewaniem i agresją
– Organizowanie dni tematycznych (np.: Tłusty czwartek, mikołajki, walentynki) – integracja społeczności szkolnej, promocja uzdolnień i zainteresowań młodzieży
– Inne zadania – opracowane w planie działania samorządu uczniowskiego po wyborach nowych władz.