Rada Rodziców

2rada_rodz Skład Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego:

Rok szkolny 2017/2018

– przewodniczący  – Karina Tusk

– z-ca przewodniczącego  – Marzena Treder

– sekretarz  – Katarzyna Leyk

– skarbnik   – Beata Pobłocka

– członek -Małgorzata Rychert

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

– przewodniczący:      – Bartosz Wiśniewski

– członkowie:        – Ewa Garska, Beata Drążkowska

 


HARMONOGRAM SPOTKAŃ RADY RODZICÓW 2017/2018 

Lp. Zagadnienia Sposób realizacji Termin
I 1.      Prezentacja szkoły, nauczycieli, wychowawców.

2.      Program rozwoju szkoły, Roczny Plan Nadzoru, Europejska Strategia Umiędzynarodowienia Szkoły

3.      Dziennik elektroniczny – zasady funkcjonowania.

4.      Wymagania dotyczące praktycznej nauki zawodu, wychowania fizycznego.

5.      Dokumenty szkoły (statut, WSO, regulaminy, podstawa programowa, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły),

6.      Wyjazdy klasowe.

7.      Profilaktyka uzależnień – e-papieros, uzależnienie od Internetu, dopalacze

8.      Wpłaty na Radę Rodziców.

9.      Wybór klasowych rad rodziców (zgodnie z regulaminem Rady Rodziców).

10.  Informacja o realizacji treści podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego oraz zapoznanie z kryteriami (lista – podpisy).

11.  Klasy maturalne – wymagania na egzaminie maturalnym oraz na egzaminie zawodowym. Wyniki próbnych egzaminów maturalnych,

Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcami. 29.08.2017r. (klasy I)

 

 

 

 

 

19.09.2017r.

 

II 1.      Promocja szkoły – prezentacja praktyk zagranicznych w klasach  Technikum.

2.      Prezentacja wyników diagnozowania – doradca zawodowy i psycholog.

3.      Analiza diagnozy uczniów klas I – psycholog,

4.      Analiza próbnych egzaminów maturalnych kl. IV,

5.      Przedstawienie zasad rekrutacji projektu pt.: „Zawodowcy na europejskim rynku pracy” w ramach Programu Erasmus+ oraz Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia szkoły

Zebranie ogólne. 14.11.2017r.
1.   Omówienie ocen śródokresowych, frekwencji, podjęcie środków zaradczych. Spotkania z wychowawcami.
III 1.   Promocja szkoły.

2.   Podsumowanie wyników semestralnych oraz podjęcie środków zaradczych.

Zebranie ogólne. 23.01.2018r.
1.   Prezentacja wyników z próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele przedmiotów kl. IV T i III ZSZb.
IV 1.    Prezentacja próbnych egzaminów maturalnych.

2.    Omówienie ocen śródokresowych, frekwencji, dokonanie oceny wyników.

Wychowawcy kl. III omówienie ocen śródokresowych, frekwencji. 24.04.2018r.

* po jednym spotkaniu w semestrze ze Szkolną Radą Rodziców