Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Anita Leszkowska

Dyżury Pedagoga Szkolnego i Pedagoga Specjalnego

Poniedziałek 08.40 – 16.30

Wtorek 9.00 – 15.30

Środa 8.40 – 13.30

Czwartek 8.00 – 14.00

Piątek 8.40 – 14.40

 W każdej pilnej sprawie kontakt telefoniczny
—>  58-684-11-91 (wewnętrzny 30)

Zadania pedagoga w ZSP w Somoninie:

 • Diagnoza środowiska rodzinnego ucznia.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 • Koordynacja prac szkolnych Zespołów wspierających uczniów.
 • Współpraca z pedagogami szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 • Współpraca z instytucjami na terenie gminy i powiatu.
 • Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami.
 • Współpraca z nauczycielami i rodzicami.
 • Współpraca z dyrekcją szkoły i członkami rady pedagogicznej w zakresie regularnego uczęszczania do szkoły oraz rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych.
 • Współpraca z Sądem Rejonowym, Komendą Policji.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kartuzach.
 • Współpraca z Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.
 • Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami i nauczycielami.
 • Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 • Przeciwdziałanie wszelkim formom niedostosowania społecznego.
 • Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć  narastających na tle niepowodzeń szkolnych.
 • Udzielania rad i wskazówek uczniom ich opiekunom w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

Działalność w zakresie profilaktyki to m.in.:

 • Przeprowadzenie badań ankietowych na temat używek itp.
 • Zorganizowanie kampanii o szkodliwości nikotyny. „Rzuć palenie razem z nami” „Światowy Dzień bez papierosa”.
 • Organizowanie spektakli profilaktycznych na temat: agresji,  alkoholizmu, przemocy w rodzinie i środowisku,  nietolerancji, narkomanii itp.
 • Organizowanie spotkań, warsztatów ze specjalistami z zakresu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania uzależnieniom.
 • Realizacja profilaktyki dla rodziców na temat narkotyków, chorób cywilizacyjnych itp.

Filmy edukacyjne oraz publikacje do dyspozycji wychowawców klas, nauczycieli i rodziców dostępne w zakładce.

Co wolno, a czego nie wolno uczniowi w ZSP w Somoninie

Uczeń ma prawo:

 • odpoczywać na przerwach
 • korzystać z biblioteki
 • korzystać z pracowni internetowych
 • prosić o pomoc pedagoga , wychowawcę i innych nauczycieli
 • zgłaszać dobre pomysły do wychowawcy, bibliotekarza, dyrektora szkoły
 • brać udział w imprezach szkolnych
 • brać udział w projektach  realizowanych przez zespół
 • reprezentować szkołę na zewnątrz
 • należy ubierać się odpowiednio do okoliczności (np. do pracowni gastronomicznej, na uroczystość szkolną)
 • należy nosić zmienne obuwie

Uczeń NIE może:

 • palić tytoniu
 • zażywać oraz rozprowadzać wszelkich środków odurzających (narkotyków, dopalaczy)
 • pić alkoholu
 • używać telefonu komórkowego na lekcji i podczas uroczystości szkolnych
 • nagrywać na jakikolwiek sprzęt audiowizualny bez zgody nauczyciela, dyrektora
 • stosować przemocy słownej i fizycznej w stosunku do kogokolwiek znajdującego się na terenie Twojej szkoły.

Drogi uczniu, jeśli…

 • czujesz się samotny i odrzucony;
 • jesteś bity lub molestowany;
 • czujesz się zagrożony lub szykanowany;
 • masz kłopoty w domu lub z rówieśnikami,;
 • i w innych „trudnych” sprawach …..

przyjdź do pedagoga, może uda nam się wspólnie rozwiązać ten problem!

Drogi rodzicu!!!

 • Pamiętaj o terminowym usprawiedliwianiu nieobecności swego dziecka na zajęciach szkolnych  (pisemnie);
 • Sprawdzaniu plan zajęć;
 • Właściwym stroju szkolnym dostosowanym do okoliczności;
 • O posiłku (czasami jedynym do godz. 16);
 • O kontrolowaniu postępów w nauce;
 • O „dobrym” kontakcie z wychowawcą.

Pozdrawiam

Pedagog szkolny  –  Anita Leszkowska