Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowego Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego

Powiatowy Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zspsomonino.pl/

– Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01

– Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody niezgodności z ustawą:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– część plików nie jest dostępna cyfrowo, m.in. dokumenty otrzymane z zewnątrz.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

– Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-04

– Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Klein.

E-mail:

Telefon: 586841191

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie

Adres: ul. Wolności 39 83-314 Somonino

E-mail:

Telefon: 586841191

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W Powiatowym Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie istnieją 3 wejścia główne. Jedno z nich jest zaopatrzono w podjazd dla niepełnosprawnych i jest to wejście główne dla petentów i nauczycieli. Do dwóch pozostałych prowadzą schody i są one przeznaczone dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum.

W szkole są 3 kondygnacje. Na parterze znajdują się 2 toalety z dostępem dla osób niepełnosprawnych, w pozostałych częściach są toalety ogólnodostępne.

Szkoła dysponuje zakupioną w 2005 roku platformą schodową Alber Scalomobil zasilaną na akumulator. Platforma posiada atesty i jest regularnie konsekrowana i sprawdzana.

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi.

W Powiatowym Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie nie ma zarządzenia, które określałoby wejście z psem przewodnikiem, ale gdyby taka sytuacja miała miejsce nie byłoby przeciwwskazań.

W szkole nie ma możliwości załatwienia spraw przy pomocy tłumacza migowego.

Szkoła nie ma wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Powiatowy Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Facebook

Instagram

Ułatwienia

– język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony,

– tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,

– konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie,

– możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana,

– pułapki klawiaturowe – wykluczone,

– nagłówki – prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzonych przez redaktorów treści,

– listy – prawidłowo użyte w całym systemie,

– formularze – prawidłowo zbudowane i opisane,

– linki – wprowadzono system automatycznego generowania poprawnych linków,

– fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,

– kontrast – wymaganie spełnione, dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer 10,

– powiększanie tekstu – wymaganie spełnione, dla osób niedowidzących w celu powiększania i – pomniejszania czcionek zaleca się stosowania klawiszy ctrl + i ctrl –

– rozdzielenie struktury i wyglądu wymaganie spełnione, strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.