Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • -część plików nie jest dostępna cyfrowo- dokumenty otrzymane z zewnątrz
 • Na bieżąco podnoszone są kwalifikacje pracowników, dokładamy wszelkich starań by wszystkie pliki , dokumenty były dostępne cyfrowo.

Wyłączenia

 • -dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.
 • -skany dokumentów niewytworzonych w Szkole
 • -materiały multimedialne wytworzone przed dniem 23 września 2020 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie istnieją 3 wejścia główne. Jedno z nich zaopatrzono w podjazd dla niepełnosprawnych i jest to wejście główne dla petentów i nauczycieli. Do dwóch pozostałych prowadzą schody i są one przeznaczone dla uczniów szkoły Branżowej i Technikum oraz słuchaczy LO dla Dorosłych.

W szkole są 3 kondygnacje. Na parterze znajdują się 2 toalety z dostępem dla osób niepełnosprawnych, w pozostałych częściach są toalety ogólnodostępne.

Szkoła posiada zakupioną w 2005 roku platformę schodową ALBER SCALOMOBIL na akumulator. Platforma posiada atesty jest konserwowana i sprawdzana.

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi, itp.

Szkołą  nie posiada wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.

W ZSP  w Somoninie nie ma zarządzenia, które określałoby wejście z psem przewodnikiem, ale gdyby taka sytuacja miała miejsce nie byłoby przeciwwskazań.

W szkole nie ma możliwości załatwienia spraw przy pomocy tłumacza migowego.