Regulaminy – Biblioteka

Regulamin Biblioteki i Szkolnego Centrum Multimedialnego

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego

Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1943) oraz Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie.

 • Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły, a także osoby spoza niej, za zgodą Dyrektora.
 • Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do czerwca wg harmonogramu pracy. Umożliwia się wypożyczenie książek na cały okres wakacji.
 • Ze zbiorów biblioteki korzystać można wypożyczając je do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz czytając lub przeglądając na miejscu (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma, multimedia). Zbiory specjalne (płyty CD i DVD, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.
 • W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz wnoszenia odzieży wierzchniej i spożywania jakichkolwiek posiłków.
 • Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Za jego nieprzestrzeganie  może być pozbawiony, czasowo, a w uzasadnionych przypadkach na stałe, prawa do korzystania z księgozbioru lub z czytelni.
 • Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na trzy dni przed końcem roku szkolnego i rozpoczęciem praktyk zawodowych; oraz na żądanie bibliotekarza (wynikające z prowadzonych w bibliotece czynności ewidencyjno-kontrolnych).
 • Uczniowie, słuchacze i nauczyciele opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły potwierdzenia, na karcie obiegowej, zwrotu książek i innych materiałów bibliotecznych.
 • Najlepszemu czytelnikowi oraz uczniom biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.
 • Książki i inne dokumenty oraz wyposażenie biblioteki należy szanować jako dobro wspólne.

 Wypożyczalnia

 • Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje konto i nazwisko. Może natomiast zwrócić książki nieobecnego kolegi.
 • Wypożyczonych książek nie należy odstępować innym.
 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym dwie lektury) na okres trzech tygodni.
 • Po upływie wyżej wymienionego terminu należy zwrócić książki do biblioteki (zwłaszcza lektury). W szczególnych sytuacjach można uzyskać prolongatę, po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 • Na okres wakacji wypożycza się książki przed końcem roku szkolnego – na cały okres wakacji.
 • Uczeń przygotowujący się do konkursu, olimpiady itp. ma prawo wypożyczenia większej ilości pozycji, po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 • Wypożyczeń zbiorowych (na klasę, gabinet przedmiotowy) mogą dokonywać tylko nauczyciele na swoje konto, ponosząc jednocześnie pełną odpowiedzialność za całość udostępnionych zbiorów.
 • Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan techniczny wypożyczanych pozycji, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 • Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną (uszkodzoną) pozycję lub dostarczyć inną, wskazaną przez bibliotekarza, odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej wypożyczonej książki.
 • Nieoddanie książek wypożyczonych w ubiegłym roku szkolnym powoduje zawieszenie w prawie do korzystania z wypożyczalni w roku następnym.

Czytelnia

 • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, wyłącznie na miejscu.
 • Z czytelni mogą korzystać także osoby spoza szkoły, po uprzednim pozostawieniu dokumentu ze zdjęciem u nauczyciela bibliotekarza na czas korzystania z materiałów bibliotecznych.
 • Fakt korzystania z czytelni uczniowie/słuchacze dokumentują wpisem w zeszycie odwiedzin.
 • Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism na regałach otwartych. Do innych zbiorów- za pośrednictwem bibliotekarza.
 • Przeglądane czasopisma należy odnieść na miejsce, a czytane książki, przed opuszczeniem czytelni zwrócić bibliotekarzowi.
 • Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczone zbiory; dostrzeżone uszkodzenia winien natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 • Nie wolno w książkach kreślić, notować na marginesach, zaginać kartek.
 • Użytkowników obowiązuje poszanowanie sprzętu i wyposażenia czytelni.
 • Kopiowanie rysunków, map itp. dopuszczalne jest tylko za zgodą bibliotekarza.
 • Wszystkich czytelników obowiązuje kultura zachowania, nieprzeszkadzanie innym, a także troska o ład i estetykę tego miejsca.

Centrum Multimedialne

 • Każdy użytkownik centrum multimedialnego zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać  Regulaminu oraz „Instrukcji BHP na stanowisku wyposażonym w komputer”.
 • Z komputera mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 • Komputery w bibliotece szkolnej służą do wyszukiwania informacji w Internecie oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 • Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej 2 osoby. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę (istnieje możliwość dłuższej pracy, jeżeli są wolne stanowiska). Można zarezerwować czas pracy na następny dzień.
 • Na pracę przy stanowisku komputerowym (użytkowanie drukarki, odtwarzacza CD/DVD, nagrywarki, skanera) potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza. Przed rozpoczęciem pracy należy się wpisać do zeszytu ewidencji.

Użytkownik ma obowiązek:

 • Informować opiekuna CM o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych;
 • Zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom;
 • Uzyskać zgodę na korzystanie z własnych płyt CD/DVD oraz dysków zewnętrznych;
 • Stosować się do poleceń opiekuna CM.

Nie wolno:

 • Instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu oraz zapisywać dokumentów na dysku twardym.
 • Wykonywać żadnych połączeń technicznych oraz wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza.
 • Wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania.
 • Za umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik (lub jego rodzice).
 • Za nieprzestrzeganie Regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera w określonym przez nauczyciela bibliotekarza czasie.

Somonino, 10.01.2017r.

 

 


——————————————————————-

Regulamin konkursu „Zabawy poezją” – Julian Tuwim dla dzieci i dorosłych (05.02.2013r.)

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego.

2. Cele konkursu:

– popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima,

– rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich,

– zainteresowanie uczniów poezją,

– zachęcanie do występów na scenie,

– prezentacja talentów młodzieży,

– rywalizacja w przyjaznej atmosferze.

3. Zasady uczestnictwa:

– Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSP Somonino, którzy samodzielnie zgłaszają swój udział.

– Zgłoszenia do konkursu należy kierować do organizatorów do 15 stycznia 2013r.

– Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Juliana Tuwima (wybranego samodzielnie przez uczestnika lub z listy propozycji, znajdującej się u bibliotekarza); występ indywidualny lub w duecie.

4. Kryteria oceny:

Komisja dokonuje oceny (w skali 1 – 3 pkt) wg następujących kryteriów:

– dobór tekstu,

– pamięciowe opanowanie tekstu,

– interpretacja tekstu,

– ogólny wyraz artystyczny (mimika, gest, ruch sceniczny),

– odpowiedni strój – charakteryzacja, ewentualne rekwizyty.

5. Komisję konkursową powołują organizatorzy.

6. Nagrody/ wyróżnienia:

Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewidziano nagrody rzeczowe; dla wszystkich uczestników – dyplomy.