Rekrutacja na staże zagraniczne Erasmus+ 2021/2022

Uczniów zainteresowanych udziałem w miesięcznym stażu zagranicznym, realizowanym w ramach projektu „Staże kapitał na przyszłość” Erasmus+ zapraszamy do składania wniosków rekrutacyjnych.

Staże odbywać się będą w terminach dostosowanych do organizacji pracy szkoły, sytuacji epidemiologicznej oraz możliwości partnerów zagranicznych (w bieżącym roku szkolnym oraz w wakacje). Uczestniczyć w nich mogą uczniowie Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia

Kraje partnerskie: Belgia, Turcja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Grecja, Malta.

Staż obejmuje miesięczny wyjazd zagraniczny do jednego z krajów partnerskich – pracę w instytucji przyjmującej oraz poznawanie kultury i dziedzictwa narodowego danego kraju. Każdej grupie uczniów (kilka osób) towarzyszy nauczyciel – opiekun z ramienia szkoły. Wyjazd i pobyt uczniów finansowany jest ze środków UE – program Erasmus+. Uczniowie otrzymują środki finansowe na utrzymanie (tzw. kieszonkowe).

Każdy uczestnik stażu zobowiązany będzie do wykonania przydzielonych mu drobnych zadań projektowych (produkty końcowe), raportowania udziału w stażu oraz udziału w upowszechnianiu projektu i jego rezultatów.

Poniższy Formularz zgłoszeniowy – wypełniony czytelnym pismem oraz podpisany przez kandydata lub w przypadku osób niepełnoletnich również ich rodziców/opiekunów prawnych – należy złożyć w sekretariacie Szkoły do 29.10.2021r.

Informacji na temat projektu udziela p. Beata Kramp i Maria Konkel.