SZKOŁA MARZEŃ

www.efs.gov.pl       www.europa.eu.int

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel EFS: Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Zakres wsparcia EFS: Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Technikum w Somoninie przystąpiło w roku szkolnym 2005 – 2006 do programu „Szkoła Marzeń”. Nasz wniosek został pozytywnie oceniony, w związku z czym od 15 października br. przystępujemy do działań wynikających z realizacji programu „Szkoła Marzeń”.

Pracami nad wnioskiem aplikacyjnym kierowała pani Dyrektor mgr inż. Elżbieta Świętoń. W skład zespołu uczestniczyli ponadto: Helena Lewandowska, Judyta Polejowska, Katarzyna Brylowska i Włodzimierz Leszkowski.
Mamy nadzieję, że prace w ramach projektu przyczynią się do poszerzenia oferty edukacyjnej naszej szkoły i promocji naszych dokonań w środowisku lokalnym.

Nasz temat: Obrzędy i obyczaje kaszubskie w słowie i obrazie na styku przeszłości z teraźniejszością.

Czym jest „Szkoła Marzeń”?
Jest to program finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa (MENiS), mający na celu zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkól wiejskich dzięki wspólnej pracy nauczycieli, zaangażowaniu społeczności lokalnej i stworzeniu lokalnych programów rozwoju oświaty.

Na czy polega udział szkoły w programie „Szkoła Marzeń”?
Szkoły mają za zadanie zaprojektować działania, które odpowiadają czterem priorytetom, a więc które służą szeroko pojętemu zwiększaniu szans edukacyjnych i życiowych dzieci ze szkół wiejskich.
PRIORYTET I – Rozwój szkoły w kierunku zapewnienia równych szans edukacyjnych uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym.
PRIORYTET II – Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
PRIORYTET III – Kształtowanie u uczniów aktywnych postaw wobec przemian społecznych.
PRIORYTET IV – Wzmocnienie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.

Na czym polega praca w ramach „Szkoły Marzeń”?
Uczniowie naszej szkoły pracują w pięciu zespołach 25 – cio osobowych pod kierunkiem nauczycieli i realizują konkretne cele wynikające z założeń programu.

 • ZESPÓŁ JĘZYKOWY – Helena Lewandowska
 • ZESPÓŁ TEATRALNY – Judyta Polejowska
 • ZESPÓŁ DZIENNIKARSKI – Marian Kowalewski
 • ZESPÓŁ MULTIMEDIALNY – Katarzyna Brylowska
 • ZESPÓŁ FOT. – FILMOWY – Włodzimierz Leszkowski


Jakie są nasze główne cele w ramach wybranych priorytetów?

 • poznanie obrzędów i obyczajów kaszubskich
 • pobudzanie aktywności w dziedzinie kultury
 • kształtowanie aktywnych postaw uczestnictwa w życiu środowiska i kulturze regionu
 • tworzenie koalicji lokalnych instytucji na rzecz rozwoju oświaty


Jakie korzyści płyną dla uczniów?

 • szkoła wzbogaci swoją bazę i dokona zakupu pomocy naukowych
 • uczniowie mają możliwość skorzystania z wyjazdów do teatru i na wystawy
 • uczniowie korzystają ze szkoleń pod kierunkiem trenerów
 • uczniowie biorą udział w wycieczkach, rajdach rowerowych, spływach kajakowych i pilotażu
 • uczniowie nabywają wiele nowych umiejętności podczas zajęć w zespołach tematycznych

Co to jest lokalna koalicja instytucji, szkół i urzędów?
Projekt przewiduje zorganizowanie spotkań środowiskowych, w czasie których odbędą się dyskusje na temat lokalnej polityki oświatowej. Mamy również nadzieję, że uda się nam wspólnie wypracować wnioski do kształtowania wraz z lokalnymi władzami samorządowymi polityki oświatowej naszego regionu. Bardzo interesująca jest lista partnerów naszej szkoły, w tym również zagranicznych, co daje nadzieję na ciekawe rezultaty prac nad projektem.

Szczegóły
Jeżeli jesteś uczniem Technikum w Somoninie i chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o programie „Szkoła Marzeń” skontaktuj się ze szkolnym koordynatorem: Włodzimierz Leszkowski lub jednym z opiekunów zespołów tematycznych.