Plan pracy Szkoły

Plan pracy ZSP w Somoninie

w roku szkolnym 2019/2020

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Semestr Klasa Od – do Liczba tygodni
Pierwszy IV T 02.09.2019 – 15.12.2019 15
pozostałe klasy 02.09.2019 – 19.01.2020 19
Drugi IV T 16.12.2019 – 24.04.2020 15
pozostałe klasy 20.01.2019 – 26.06.2020 19

 

DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

Dodatkowe dni wolne dla Technikum:

30.09.2019r. – poniedziałek (tylko dla klasy IV)

01.10.2019r. – wtorek (tylko dla klasy IV)

02.10.2019r. – środa (tylko dla klasy IV)

02.01.2020r. – czwartek

03.01.2020r. – piątek

06.05.2020r. – środa

13.05.2020r. – środa (tylko dla klas I i III)

14.05.2020r. – czwartek (tylko dla klas I i III)

12.06.2020r. – piątek

22.06.2020r. – poniedziałek

23.06.2020r. – wtorek

24.06.2020r. – środa

25.06.2020r. – czwartek

Dodatkowe dni wolne dla Branżowej Szkoły I stopnia:

02.01.2020r. – czwartek

03.01.2020r. – piątek

06.05.2020r. – środa

12.06.2020r. – piątek

24.06.2020r. – środa

25.06.2020r. – czwartek

 

Wykaz WYCHOWAWCÓW i WYCHOWAWCÓW WSPOMAGAJĄCYCH w roku szkolnym 2019/2020

  Klasa Wychowawca Wychowawca wspomagający
1. I Ta Grażyna Walkusz Maria Kowalska
2. I Tb Monika Dobke Monika Ostrowska
3. I Tc Agnieszka Głodowska Elżbieta Wnukowska-Machut
4. I Td Maria Konkel Patrycja Śniegowska
5. II T Judyta Ducher
6. III T Martyna Grzędzicka Remigiusz Kąkol
7. IV T Agnieszka Grzegorzewska
8. I BSa Robert Zieliński Beata Kramp
9. I BSb Joanna Skrzypkowska Karina Socha
10. I BSc Adrianna Wenzel Karina Zielonka
11. I BSd Honorata Hufnagel Katarzyna Knie
12. II BSa Alicja Drzewiecka Anita Leszkowska
13. II BSb Mariusz Kocur
14. III BSa Mateusz Jancen
15. III BSb Sabina Niklas  

 


HARMONOGRAM SPOTKAŃ RADY RODZICÓW  

Lp. Zagadnienia Sposób realizacji Termin
I

1.      Prezentacja szkoły, nauczycieli, wychowawców.
2.      Program rozwoju szkoły, Roczny Plan Nadzoru, Europejska Strategia Umiędzynarodowienia Szkoły
3.      Dziennik elektroniczny – zasady funkcjonowania.
4.      Wymagania dotyczące praktycznej nauki zawodu, wychowania fizycznego.
5.      Dokumenty szkoły (statut, WSO, regulaminy, podstawa programowa, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły),
6.      Wyjazdy klasowe.
7.      Profilaktyka uzależnień – e-papieros, uzależnienie od Internetu, dopalacze
8.      Wpłaty na Radę Rodziców.
9.      Wybór klasowych rad rodziców (zgodnie z regulaminem Rady Rodziców).
10.  Informacja o realizacji treści podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego oraz zapoznanie z kryteriami (lista – podpisy).
11. Informacje nt. szkolenia zawodowego.

12. Klasy maturalne – wymagania na egzaminie maturalnym oraz na egzaminie zawodowym. Wyniki próbnych egzaminów maturalnych.

13. Przedstawienie zasad rekrutacji do projektu „Nowoczesny pracownik w Europie” Erasmus+ oraz Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia Szkoły.

Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcami. 10.09.2019r.
II 1.      Promocja szkoły – prezentacja praktyk zagranicznych w klasach  Technikum.
2.      Prezentacja wyników diagnozowania – doradca zawodowy i psycholog.
3.      Analiza diagnozy uczniów klas I – psycholog,
4.      Analiza próbnych egzaminów maturalnych kl. IV,
Zebranie ogólne. 19.11.2019r.
1.   Omówienie ocen śródokresowych, frekwencji, podjęcie środków zaradczych. Spotkania z wychowawcami.
III 1.   Promocja szkoły.
2.   Podsumowanie wyników semestralnych oraz podjęcie środków zaradczych.
Zebranie ogólne. 04.02.2020r.
1.   Prezentacja wyników z próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele przedmiotów kl. IV T i III BS.
IV 1.    Prezentacja próbnych egzaminów maturalnych.
2.    Omówienie ocen śródokresowych, frekwencji, dokonanie oceny wyników.
Wychowawcy –

omówienie ocen śródokresowych, frekwencji.

07.04.2020r.

* po jednym spotkaniu w semestrze ze Szkolną Radą Rodziców
 


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

  • w zakresie ewaluacji:

a) „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”

b) „Uczniowie są aktywni”

c) „Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”

 W roku szkolnym 2019/2020 monitorowanie będzie obejmowało:

1. „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”


EWALUACJA WEWNĘTRZNA:

Europejska Strategia Umiędzynarodowienia ZSP w Somoninie (…) w latach 2016-2021”

KONTROLA:

Cele kontroli

Ocena zgodności realizowanych przez nauczycieli działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innej działalności statutowej szkoły z przepisami prawa.

Tematyka kontroli

* Systematyczność wypełniania dokumentacji szkolnej w tym wychowawczej

* Systematyczność i różnorodność oceniania

* Przestrzeganie procedur przekazywania informacji uczniom i rodzicom o przewidywanych ocenach

* Bezpieczeństwo i profilaktyka w szkole

WSPOMAGANIE:

1. Działalność Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
2. Działalność Zespołu Edukacji Matematyczno-Przyrodniczej
3. Działalność Zespołu Promocji Zdrowia
4. Praca Zespołu Wychowawczego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
5. Działalność Zespołu Przedmiotów Ogólnokształcących
6. Działalność Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
7. Praca Zespołu Zawodowego
8. Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
9. Rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli i młodzieży

HARMONOGRAM BADAŃ OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

– przedmioty zawodowe 

Zakres Termin Wnioski

Wszystkie przedmioty zawodowe

II Technikum

 

– I tydzień grudnia – test i zadanie praktyczne

– w czasie rekolekcji – test i zadanie praktyczne

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – styczeń/luty

 

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – maj/ czerwiec

IV Technikum

 

– listopad/grudzień – test i zadanie praktyczne

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – styczeń/ luty

III BS – kucharz

 

– listopad – test i zadanie praktyczne

– luty – test i zadanie praktyczne

– czerwiec – test i zadanie praktyczne

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – styczeń/ luty

 

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – maj/ czerwiec

– przedmioty ogólne

Klasa Organizator Termin
Klasa IV T Operon listopad
ZSP Somonino lub Nowa Era (decyzja podejmowana przez nauczycieli przedmiotów) luty/marzec
Klasa III T – język polski i języki obce ZSP Somonino maj