Plan pracy Szkoły

Plan pracy ZSP w Somoninie

w roku szkolnym 2020/2021

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa

https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2020/08/zalacznik-do-zarzadzenia-pko-66-2020.pdf


EWALUACJA WEWNĘTRZNA:

Europejska Strategia Umiędzynarodowienia ZSP w Somoninie (…) w latach 2016-2021”

KONTROLA:

Cele kontroli

Ocena zgodności realizowanych przez nauczycieli działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innej działalności statutowej szkoły z przepisami prawa.

Tematyka kontroli

* Systematyczność wypełniania dokumentacji szkolnej w tym wychowawczej

* Systematyczność i różnorodność oceniania

* Przestrzeganie procedur przekazywania informacji uczniom i rodzicom o przewidywanych ocenach

* Bezpieczeństwo i profilaktyka w szkole

WSPOMAGANIE:

1. Działalność Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
2. Działalność Zespołu Edukacji Matematyczno-Przyrodniczej
3. Działalność Zespołu Promocji Zdrowia
4. Praca Zespołu Wychowawczego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
5. Działalność Zespołu Przedmiotów Ogólnokształcących
6. Działalność Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
7. Praca Zespołu Zawodowego
8. Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
9. Rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli i młodzieży

HARMONOGRAM BADAŃ OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

– przedmioty zawodowe 

Zakres Termin Wnioski

Wszystkie przedmioty zawodowe

II Technikum

 

– I tydzień grudnia – test i zadanie praktyczne

– w czasie rekolekcji – test i zadanie praktyczne

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – styczeń/luty

 

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – maj/ czerwiec

IV Technikum

 

– listopad/grudzień – test i zadanie praktyczne

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – styczeń/ luty

III BS – kucharz

 

– listopad – test i zadanie praktyczne

– luty – test i zadanie praktyczne

– czerwiec – test i zadanie praktyczne

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – styczeń/ luty

 

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – maj/ czerwiec

– przedmioty ogólne

Klasa Organizator Termin
Klasa IV T Operon listopad
ZSP Somonino lub Nowa Era (decyzja podejmowana przez nauczycieli przedmiotów) luty/marzec
Klasa III T – język polski i języki obce ZSP Somonino maj