Plan pracy Szkoły

Plan pracy ZSP w Somoninie

w roku szkolnym 2017/2018

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Semestr Klasa Od – do Liczba tygodni
Pierwszy IV T 04.09.2017 – 17.12.2017 15
pozostałe klasy 04.09.2017 – 14.01.2018 19
Drugi IV T 18.12.2017 – 27.04.2018 15
pozostałe klasy 15.01.2018 – 22.06.2018 19


DODATKOWE DNI WOLNE DLA TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ:

02.11.2017 Czwartek
03.11.2017 Piątek (po odpracowaniu w dn. 21.10.2017 – Forum Twórczości Ludowej)
30.04.2018 Poniedziałek
02.05.2018 Środa
08.05.2018 Wtorek (tylko Technikum)
01.06.2018 Piątek
20.06.2018 Środa (tylko Technikum)
21.06.2018 Czwartek

7 dni*                     * w Zasadniczej Szkole Zawodowej 5 dni (bez 08.05.2018 i 20.06.2018)

 

Wykaz WYCHOWAWCÓW i WYCHOWAWCÓW WSPOMAGAJĄCYCH w roku szkolnym 2017/2018

Klasa Wychowawca Wychowawca wspomagający
1. I TH/TŻ Martyna Grzędzicka Remigiusz Kąkol
2. II TH/TŻ Agnieszka Grzegorzewska Tomasz Pytka
3. III TH/TŻ Anna Ambros-Kozłowska Karina Socha
4. IV TH/TŻ Judyta Ducher
6. I BS a Anna Krokocka Mateusz Jancen
7. I BS b Sabina Niklas Honorata Hufnagel
8. II ZSZa Aleksandra Grzędzicka Maria Konkel
9. II ZSZb Joanna Skrzypkowska Robert Zieliński
10. III ZSZa Monika Dobke
11. III ZSZb Alicja Drzewiecka Agnieszka Głodowska

 


HARMONOGRAM SPOTKAŃ RADY RODZICÓW  

Lp. Zagadnienia Sposób realizacji Termin
I 1.      Prezentacja szkoły, nauczycieli, wychowawców.
2.      Program rozwoju szkoły, Roczny Plan Nadzoru, Europejska Strategia Umiędzynarodowienia Szkoły
3.      Dziennik elektroniczny – zasady funkcjonowania.
4.      Wymagania dotyczące praktycznej nauki zawodu, wychowania fizycznego.
5.      Dokumenty szkoły (statut, WSO, regulaminy, podstawa programowa, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły),
6.      Wyjazdy klasowe.
7.      Profilaktyka uzależnień – e-papieros, uzależnienie od Internetu, dopalacze
8.      Wpłaty na Radę Rodziców.
9.      Wybór klasowych rad rodziców (zgodnie z regulaminem Rady Rodziców).
10.  Informacja o realizacji treści podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego oraz zapoznanie z kryteriami (lista – podpisy).
11.  Klasy maturalne – wymagania na egzaminie maturalnym oraz na egzaminie zawodowym. Wyniki próbnych egzaminów maturalnych,
Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcami. 29.08.2017r. (klasy I)
 
 
 
 
 
19.09.2017r.
 
II 1.      Promocja szkoły – prezentacja praktyk zagranicznych w klasach  Technikum.
2.      Prezentacja wyników diagnozowania – doradca zawodowy i psycholog.
3.      Analiza diagnozy uczniów klas I – psycholog,
4.      Analiza próbnych egzaminów maturalnych kl. IV,
5.      Przedstawienie zasad rekrutacji projektu pt.: „Zawodowcy na europejskim rynku pracy” w ramach Programu Erasmus+ oraz Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia szkoły
Zebranie ogólne. 14.11.2017r.
1.   Omówienie ocen śródokresowych, frekwencji, podjęcie środków zaradczych. Spotkania z wychowawcami.
III 1.   Promocja szkoły.
2.   Podsumowanie wyników semestralnych oraz podjęcie środków zaradczych.
Zebranie ogólne. 23.01.2018r.
1.   Prezentacja wyników z próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele przedmiotów kl. IV T i III ZSZb.
IV 1.    Prezentacja próbnych egzaminów maturalnych.
2.    Omówienie ocen śródokresowych, frekwencji, dokonanie oceny wyników.
Wychowawcy kl. III omówienie ocen śródokresowych, frekwencji. 24.04.2018r.

* po jednym spotkaniu w semestrze ze Szkolną Radą Rodziców
 


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

 • w zakresie kontroli:
 1. „Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury”;
 2. „Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych”.

 W roku szkolnym 2017/2018 monitorowanie będzie obejmowało:

1. „Organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej we wszystkich typach szkół”.


EWALUACJA WEWNĘTRZNA:

Europejska Strategia Umiędzynarodowienia ZSP w Somoninie (…) w latach 2016-2021”

KONTROLA:

Cele kontroli

Ocena zgodności realizowanych przez nauczycieli działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innej działalności statutowej szkoły z przepisami prawa.

Tematyka kontroli

 • Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkole.
 • Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole.
 • Przestrzeganie praw dziecka w szkole.
 • Kształtowane są postawy i respektowane normy moralne.
 • Zgodność oceniania z wewnątrzszkolnym prawem.

WSPOMAGANIE:

1. Działalność Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
2. Działalność Zespołu Edukacji Matematyczno-Przyrodniczej
3. Działalność Zespołu Promocji Zdrowia
4. Praca Zespołu Wychowawczego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
5. Działalność Zespołu Przedmiotów Ogólnokształcących
6. Działalność Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
7. Praca Zespołu Zawodowego
8. Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
9. Rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli i młodzieży

HARMONOGRAM BADAŃ OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

– przedmioty zawodowe 

Zakres Termin Wnioski
 

 

 

 

Wszystkie przedmioty zawodowe

II Technikum

– I tydzień grudnia – test i zadanie praktyczne

– w czasie rekolekcji – test i zadanie praktyczne

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – styczeń/luty

 

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – maj/ czerwiec

IV Technikum

– listopad/grudzień – test i zadanie praktyczne

 

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – styczeń/ luty

III ZSZ – kucharz

– listopad – test i zadanie praktyczne

– luty – test i zadanie praktyczne

– czerwiec – test i zadanie praktyczne

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – styczeń/ luty

 

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – maj/ czerwiec

– przedmioty ogólne

Klasa Organizator Termin
Klasa IV T Operon listopad
ZSP Somonino lub Nowa Era (decyzja zostanie podjęta na pierwszym posiedzeniu ZPO) luty/marzec
Klasa III T – język polski i języki obce ZSP Somonino maj
Klasa I T – test diagnostyczny „na wejściu” ZSP Somonino wrzesień

 


KONKURSY 

Rodzaj konkursu Nazwa Organizator Opiekun Termin
Językowe, recytatorskie II Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego ZSZ Sierakowice Grzędzicka A. XII 2017
V Powiatowy Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Anglojęzycznej ZSZiO w Kartuzach Ambros – Kozłowska A. III 2018
IX Międzyszkolny Konkurs Języków Obcych „Angielski i Niemiecki w sklepie” ZSZiO w Kartuzach Krokocka A.
Grzędzicka A.
VI 2018
I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej I LO w Kartuzach Grzędzicka A. II 2018
V Powiatowy Konkurs „Mistrz Parafrazy” w języku angielskim I LO w Kartuzach Ambros – Kozłowska A. IV 2018
Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej ZSZiO w Żukowie Ambros – Kozłowska A. IV 2018
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski –szczebel powiatowy Centrum Kultury w Kartuzach Ducher J. III 2018
Powiatowy Kaszubski Konkurs Recytatorski „W romantycznej scenerii – rzecz o „Panu Tadeuszu” ZSP Przodkowo Ducher J IV 2018
Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Kaszubskiej „Rodno mowa” – szczebel powiatowy Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, CK w Kartuzach Ducher J IV 2018
Powiatowy Konkurs „Mówimy i piszemy  poprawnie” ZSZiO w Żukowie Ducher J IV2018
Ogólnokształcące VII Powiatowy Konkurs Geograficzny Dookołą Świata ZSZiO w Żukowie Krokocka A. IV 2018
III Wielki Maraton Czytelniczy „Na literackim szlaku” WiMBP w Gdańsku Ducher J
Penkowska H.
X 2017-III 2018
Powiatowy Konkurs Mitologiczny I LO w Kartuzach Ducher J III 2018
Powiatowy Konkurs „Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości” Biblioteka Pedagogiczna w Kartuzach Zieliński R.
Konkel M.
10.10.2017
Gra miejska w Kartuzach z okazji Narodowego Święta Niepodległości CIE w Kartuzach Konkel M. XI 2017
VI Powiatowy Konkurs „Autoprezentacja” I LO w Kartuzach Głodowska A. XII 2017
Powiatowy konkurs „Kreatywny uczeń” I LO w Kartuzach Głodowska A. II 2018
„Złotówka na start” ZSZiO w Kartuzach Głodowska A. III 2018
Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich ZSP w Somoninie Głodowska A. 9.11.2017
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej „Civitas Christiana” w Kościerzynie Niklas S. III 2018
Powiatowy Konkurs „Talent roku 20178 I LO w Kartuzach Ducher J
Penkowska H.
III 2018
Międzywojewódzki Konkurs „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” ZSP nr 1 w Słupsku Grzędzicka M. III 2018
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Grzędzicka M. II 2018
Inne XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej- „Młodzież zapobiega pożarom” GOK w Somoninie Zieliński R. III 2018
Konkurs –„Ty też możesz uratować komuś życie” PCK  w Kartuzach Jancen M. IX 2017-III 2018
 „Żyj zdrowo – daruj życie” ZSP w Sierakowicach Drzewiecka A. X 2017

 

ZAWODY SPORTOWE 

Rodzaj wyjazdu Kto organizuje Dla kogo Termin Dokąd
Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej
(chłopcy/dziewczęta)Powiatowa Licealiada w Piłce Ręcznej
(chłopców)Powiatowa Licealiada w Piłce Ręcznej
(dziewcząt)Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej
(chłopcy)Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej
(dziewczyny)
ZSP PrzodkowoZSP Somonino

ZSZiO Kartuzy

LO Kartuzy

ZSP Somonino

szkoły ponadgimnazjalne Luty – marzec

listopad

marzec

październik

kwiecień

PrzodkowoSomonino

Kartuzy

Katuzy

Somonino/
Goręczyno

 

WYJAZDY DYDAKTYCZNE 

Rodzaj wyjazdu Kto organizuje Dla kogo Termin Dokąd
Ślubowanie klas pierwszych w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie R. Zieliński
Wychowawcy klas I
Klasy I 22.09.2017 Będomin
Wyjazd integracyjny M. Dobke III ZSZ a I sem Gdańsk – Gdynia
Integracja klas I wychowawcy I BS a i b, I T 28.09.2017 Łapino
Wyjazd integracyjny A.Sędkowska II T I i II sem Gdańsk – Gdynia
Wrocław – Praga – Karpacz
Wyjazd integracyjny A.Grzędzicka II ZSZ a I i II sem
Wyjazd integracyjny M. Grzędzicka I T II sem
Wyjazd integracyjny A.Krokocka I SB a II sem Gdańsk
Wyjazd edukacyjny (kino+?) J.Skrzypkowska II ZSZ b I sem
II sem (kucharze)
Gdańsk
Wyjazd na narty A.Drzewiecka III ZSZ b I/II sem (zależy od pogody) Wieżyca
Wyjazd do kina A.Drzewiecka III ZSZ b III – IV 2018 (zależy od repertuaru) Trójmiasto
Wycieczka -Pielgrzymka Sabina Niklas IV Technikum – 13 osób 25 września Częstochowa
Wyjazd do teatru Judyta Ducher Technikum
ZSZ
październik – listopad
marzec-kwiecień
Gdańsk
Gdynia
Wycieczka dydaktyczna R. Kąkol Technikum Maj 2018 Uniwersytet Gdański
Wycieczka dydaktyczna A. Drzewiecka IV T kwiecień 2018r. Akademia Morska w Gdyni  ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
Wycieczka dydaktyczna A. Drzewiecka i J. Skrzypkowska I TŻ październik 2017 Hotel / Restauracja Zielona Brama ul. Gdańska 26, 83-047 Przywidz
Wycieczka dydaktyczna A. Drzewiecka i J. Skrzypkowska I, II – kucharz listopad 2017r. „Lis” Przetwórstwo Mięsne Lis ul. Wiejska 7, 83-340 Sierakowice
Wycieczka dydaktyczna A. Głodowska II, III ZSZ wielozawodowa październik 2017 Rockfin Sp. Z o.o.
Wycieczka dydaktyczna A. Głodowska II, III ZSZ wielozawodowa październik 2017 Marcopol sp. Z o.o.
Wycieczka dydaktyczna A. Głodowska II, III ZSZ wielozawodowa październik 2017 Terma Group sp. Z o.o.
Wycieczka dydaktyczna A. Głodowska II, III ZSZ wielozawodowa październik 2017 BeckmannVolmer
Wycieczka dydaktyczna B. Kramp II T październik 2017 Dolina Charlotty Resort & SPA, Strzelinko 14, 76-200 Słupsk
Wycieczka dydaktyczna B. Kramp I T Marzec/ kwiecień 2017 Hotel w Pałacu Marysieńki, ul. Zamkowa 3, 83-140 Gniew
Wycieczka dydaktyczna – warsztaty A. Drzewiecka III ZSZ b Listopad 2017 – kwiecień 2018r. Pizzeria „Gawra” w Wieżycy

 

KONKURSY I INICJATYWY ZAWODOWE

Rodzaj konkurs Osoba odpowiedzialna
za przygotowanie
Dla kogo Termin
Kaszubskie Jestku A. Drzewiecka,
J. Skrzypkowska
II TŻ – wybrani uczniowie wrzesień/październik 2017
Jesienny piknik w Przodkowie J. Skrzypkowska wybrani uczniowie październik /listopad 2017
Międzynarodowy Konkurs Gastronomiczny w Budapeszcie A. Grzegorzewska
A. Drzewiecka
wybrani uczniowie – klasy TŻ kwiecień 2018
Mistrz Wiedzy Hotelarskiej w Słupsku M. Grzędzicka Wybrani uczniowie z II i III TH marzec/kwiecień 2018
„Żyj zdrowo” w Sierakowicach A. Drzewiecka
A. Grzegorzewska
wybrani uczniowie – kucharze grudzień 2017
Gotuj z VIP-em A. Grzegorzewska
J. Skrzypkowska
propozycja dla gimnazjów i szkół podstawowych co kwartał
Śniadanie w Somoninie A. Grzegorzewska
K. Socha
dla gimnazjów i szkół podstawowych marzec 2018

 

IMPREZY SZKOLNE  I  KONKURSY  

Imprezy i apele Odpowiedzialni za organizacje i przebieg Termin
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego oraz wręczenie świadectw i certyfikatów w klasach technikum i ZSZ R. Zieliński
J. Ducher
Dyrektor
04.09.2017
godz. 9:00
Sprzątanie świata „Polska 2017” T. Pytka
A. Krokocka
R. Kąkol (biologia)
Wychowawcy klas (godz. z wychowawcą)
13-15.09.2017
Dzień Sybiraka T. Pytka IX 2017
Światowy Dzień Turystyki
– upowszechnienie programów Erasmus+ – mobilności oraz partnerstwa strategicznego, Stoiska o krajach partnerskichEuropejski Dzień Języków Obcych
Dyrektor
B. Kramp
A. Głodowska
K. Socha
S. Niklas
A. Grzędzicka
A. Krokocka
27.09.2017
Dzień Patrona (w szkole) + Ślubowanie klas pierwszych w Będominie R. Zieliński
A. Głodowska
+ wychowawcy klas I
22.09.2017
Turniej sportowy z udziałem gimnazjów T. Pytka
M. Jancen
X 2017
Europejski i regionalny rynek pracy (debata) we współpracy ze szkołami i instytucjami opieki społecznej oraz pracodawcami Dyrektor
A. Głodowska
09.11.2017
Forum Twórczości Ludowej Dyrektor
A. SędkowskaJ.Skrzypkowska
20-21.10.2017
Dzień Edukacji Narodowej – apel Samorząd uczniowski-K. Socha 13.10.2017
Dzień Przedsiębiorczości w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (konkurs szkolny) A. Głodowska 13-14.10.2017
Rocznica Odzyskania Niepodległości – apel Uczestnictwo młodzieży w obchodach w Kartuzach (klasy drugie) R. Zieliński
wychowawcy klas II
trójki klasowe klas II
11.11.2017
Prezentacja Gwiżdży wraz z życzeniami dla firm współpracujących ze szkołą Dyrektor
A. Grzędzicka
B. Kramp
Grudzień 2017- Styczeń 2018
Wigilia szkolna – apel i spotkania w klasach Katecheci, Wychowawcy 22.12.2017
Dzień Żołnierzy Wyklętych H. Penkowska
Wychowawcy
01.03.2018
Dzień Samorządności „Dzień wiosny”
– (Dzień otwarty szkoły)
Zespół ds. promocji
A. Leszkowska
21.03.2018
Turniej sportowy ze szkołami gimnazjalnymi + piknik A. Głodowska
K. Socha
T. Pytka
M. Jancen
Maj 2018 (po maturach)
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-maja R. Zieliński
M. Konkel
Wychowawcy (zajęcia z wychowawcą)
Kwiecień-Maj 2018
Uroczyste pożegnanie maturzystów IV T – J. Ducher
III T – A. Ambros-Kozłowska
27.04.2018
Uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dyrektor
Wychowawcy klas
Klasy III – M. Dobke,
A. Drzewiecka
Klasy II – A. Grzędzicka,
J. Skrzypkowska
22.06.2018
Inicjatywy uczniów Samorząd szkolny Rok szkolny 2017/18