Plan pracy Szkoły

Plan pracy ZSP w Somoninie

w roku szkolnym 2021/2022

_________________________________________________________________________

WYKAZ WYCHOWAWCÓW / WYCHOWAWCÓW WSPOMAGAJĄCYCH

Klasa Wychowawca Wychowawca wspomagający
1. I Ta Alicja Drzewiecka Mariusz Lamk
2. I Tb Aleksandra Konopka Aneta Szeląg
3. II Ta Agnieszka Grzegorzewska Maria Kowalska
4. II Tb Sabina Niklas Karina Socha
6.  III Ta Grażyna Walkusz Katarzyna Knie
7.  III Tb Monika Dobke Krystyna Plata
8. III Tc Agnieszka Głodowska Remigiusz Kąkol
9.  III Td Maria Konkel Anna Warmowska
10. IV T Bernadeta Pruszak E. Wnukowska- Machut
11. I BSa Mariusz Kocur Violetta Wyrębska
12. I BSb Wioletta Byczkowska Justyna Cybulska
13. II BSa Mateusz Jancen Anita Leszkowska
13. II BSb Karina Zielonka Justyna Plichta
14. III BSa Robert Zieliński Beata Kramp
15. III BSb Joanna Skrzypkowska Hanna Penkowska
16. III BSc Monika Ostrowska Tomasz Pytka
17. III BSd Honorata Hufnagel Martyna Grzędzicka

____________________________________________________________________________

HARMONOGRAM SPOTKAŃ RADY RODZICÓW

Lp. Zagadnienia Sposób realizacji Termin
I Prezentacja szkoły, nauczycieli, wychowawców.Europejska Strategia Umiędzynarodowienia SzkołyKryteria oceniania.Procedury bezpieczeństwa, w tym COVID-19.Dziennik elektroniczny – zasady funkcjonowania.Wymagania dotyczące praktycznej nauki zawodu, wychowania fizycznego.Dokumenty szkoły (statut, regulaminy, podstawa programowa, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły),Wybór klasowych rad rodziców (zgodnie z regulaminem Rady Rodziców).Informacje nt. szkolenia zawodowego. Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcami- klasy pierwsze 13.09.2021r.  
II Promocja szkoły.Prezentacja wyników diagnozowania – doradca zawodowy i psycholog.Analiza diagnozy uczniów klas I – psycholog,Profilaktyka uzależnień- e-papieros,Procedury przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych,Przedstawienie projektupt.: „ Staże- kapitał na przyszłość” w ramach Programu Erasmus+ oraz Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia szkoły.   Zebranie ogólne. 08.11.2021r.
Omówienie ocen śródokresowych, frekwencji, podjęcie środków zaradczych.   Spotkania z wychowawcami.
III Promocja szkoły.Podsumowanie wyników semestralnych oraz podjęcie środków zaradczych.   Zebranie ogólne. 24.01.2022r.
Prezentacja wyników z próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i egzaminów maturalnych. Nauczyciele przedmiotów kl. IV T i III BS.
IV Prezentacja próbnych egzaminów zawodowychOmówienie ocen śródokresowych, frekwencji, dokonanie oceny wyników. Wychowawcy – omówienie ocen śródokresowych, frekwencji. 25.04.2022r.

* po jednym spotkaniu w semestrze ze Szkolną Radą Rodziców

______________________________________________________________________________

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20212022


EWALUACJA WEWNĘTRZNA:

Europejska Strategia Umiędzynarodowienia ZSP w Somoninie (…) w latach 2016-2021”

KONTROLA:

Cele kontroli

Ocena zgodności realizowanych przez nauczycieli działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innej działalności statutowej szkoły z przepisami prawa.

Tematyka kontroli

* Systematyczność wypełniania dokumentacji szkolnej w tym wychowawczej

* Systematyczność i różnorodność oceniania

* Przestrzeganie procedur przekazywania informacji uczniom i rodzicom o przewidywanych ocenach

* Bezpieczeństwo i profilaktyka w szkole

WSPOMAGANIE:

1. Działalność Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
2. Działalność Zespołu Edukacji Matematyczno-Przyrodniczej
3. Działalność Zespołu Promocji Zdrowia
4. Praca Zespołu Wychowawczego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
5. Działalność Zespołu Przedmiotów Ogólnokształcących
6. Działalność Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
7. Praca Zespołu Zawodowego
8. Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
9. Rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli i młodzieży

HARMONOGRAM BADAŃ OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

– przedmioty zawodowe 

Zakres Termin Wnioski

Wszystkie przedmioty zawodowe

II Technikum

 

– I tydzień grudnia – test i zadanie praktyczne

– w czasie rekolekcji – test i zadanie praktyczne

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – styczeń/luty

 

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – maj/ czerwiec

IV Technikum

 

– listopad/grudzień – test i zadanie praktyczne

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – styczeń/ luty

III BS – kucharz

 

– listopad – test i zadanie praktyczne

– luty – test i zadanie praktyczne

– czerwiec – test i zadanie praktyczne

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – styczeń/ luty

 

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – maj/ czerwiec

– przedmioty ogólne

Klasa Organizator Termin
Klasa IV T Operon listopad
ZSP Somonino lub Nowa Era (decyzja podejmowana przez nauczycieli przedmiotów) luty/marzec
Klasa III T – język polski i języki obce ZSP Somonino maj