Plan pracy Szkoły

Plan pracy ZSP w Somoninie

w roku szkolnym 2018/2019

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Semestr Klasa Od – do Liczba tygodni
Pierwszy IV T 03.09.2018 – 14.12.2018 15
pozostałe klasy 03.09.2018 – 18.01.2019 19
Drugi IV T 17.12.2018 – 26.04.2019 15
pozostałe klasy 21.01.2019 – 21.06.2019 19

 

DODATKOWE DNI WOLNE DLA TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ:

31.10.2018 środa
02.11.2018 piątek
02.05.2019 czwartek
08.05.2019 środa (tylko Technikum)
17.06.2019 poniedziałek
18.06.2019 wtorek
19.06.2019 środa

 

 

Wykaz WYCHOWAWCÓW i WYCHOWAWCÓW WSPOMAGAJĄCYCH w roku szkolnym 2017/2018

Klasa Wychowawca Wychowawca wspomagający
1. I TH/TŻ Judyta Ducher Jerzy Sieciechowski
2. II TH/TŻ Martyna Grzędzicka Remigiusz Kąkol
3. III TH/TŻ Maria Konkel
4. IV TH/TŻ Karina Socha
6. I BS a Mariusz Kocur Mateusz Jancen
7. I BS b Alicja Drzewiecka Anita Leszkowska
8. II ZSZa Anna Krokocka Agnieszka Głodowska
9. II ZSZb Sabina Niklas Monika Dobke
10. III ZSZa Aleksandra Grzędzicka Aneta Cyman
11. III ZSZb Joanna Skrzypkowska Robert Zieliński

 


HARMONOGRAM SPOTKAŃ RADY RODZICÓW  

Lp. Zagadnienia Sposób realizacji Termin
I 1.      Prezentacja szkoły, nauczycieli, wychowawców.
2.      Program rozwoju szkoły, Roczny Plan Nadzoru, Europejska Strategia Umiędzynarodowienia Szkoły
3.      Dziennik elektroniczny – zasady funkcjonowania.
4.      Wymagania dotyczące praktycznej nauki zawodu, wychowania fizycznego.
5.      Dokumenty szkoły (statut, WSO, regulaminy, podstawa programowa, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły),
6.      Wyjazdy klasowe.
7.      Profilaktyka uzależnień – e-papieros, uzależnienie od Internetu, dopalacze
8.      Wpłaty na Radę Rodziców.
9.      Wybór klasowych rad rodziców (zgodnie z regulaminem Rady Rodziców).
10.  Informacja o realizacji treści podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego oraz zapoznanie z kryteriami (lista – podpisy).
11.  Klasy maturalne – wymagania na egzaminie maturalnym oraz na egzaminie zawodowym. Wyniki próbnych egzaminów maturalnych,
Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcami.

11.09.2018r.

II 1.      Promocja szkoły – prezentacja praktyk zagranicznych w klasach  Technikum.
2.      Prezentacja wyników diagnozowania – doradca zawodowy i psycholog.
3.      Analiza diagnozy uczniów klas I – psycholog,
4.      Analiza próbnych egzaminów maturalnych kl. IV,
Zebranie ogólne. 20.11.2018r.
1.   Omówienie ocen śródokresowych, frekwencji, podjęcie środków zaradczych. Spotkania z wychowawcami.
III 1.   Promocja szkoły.
2.   Podsumowanie wyników semestralnych oraz podjęcie środków zaradczych.
Zebranie ogólne. 29.01.2019r.
1.   Prezentacja wyników z próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele przedmiotów kl. IV T i III ZSZb.
IV 1.    Prezentacja próbnych egzaminów maturalnych.
2.    Omówienie ocen śródokresowych, frekwencji, dokonanie oceny wyników.
Wychowawcy kl. III

omówienie ocen śródokresowych, frekwencji.

09.04.2019r.

* po jednym spotkaniu w semestrze ze Szkolną Radą Rodziców
 


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

  • w zakresie kontroli:a) „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”

    b) „Uczniowie są aktywni”

    c) „Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”

 W roku szkolnym 2018/2019 monitorowanie będzie obejmowało:

1. „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”


EWALUACJA WEWNĘTRZNA:

Europejska Strategia Umiędzynarodowienia ZSP w Somoninie (…) w latach 2016-2021”

KONTROLA:

Cele kontroli

Ocena zgodności realizowanych przez nauczycieli działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innej działalności statutowej szkoły z przepisami prawa.

Tematyka kontroli

* Systematyczność wypełniania dokumentacji szkolnej w tym wychowawczej

* Systematyczność i różnorodność oceniania

* Przestrzeganie procedur przekazywania informacji uczniom i rodzicom o przewidywanych ocenach

* Organizacja zajęć wychowania fizycznego, zajęć z wychowawcą i przedmiotów informatycznych, wg. przypisanych grup

WSPOMAGANIE:

1. Działalność Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
2. Działalność Zespołu Edukacji Matematyczno-Przyrodniczej
3. Działalność Zespołu Promocji Zdrowia
4. Praca Zespołu Wychowawczego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
5. Działalność Zespołu Przedmiotów Ogólnokształcących
6. Działalność Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
7. Praca Zespołu Zawodowego
8. Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
9. Rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli i młodzieży

HARMONOGRAM BADAŃ OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

– przedmioty zawodowe 

Zakres Termin Wnioski
 

 

 

 

Wszystkie przedmioty zawodowe

II Technikum

– I tydzień grudnia – test i zadanie praktyczne

– w czasie rekolekcji – test i zadanie praktyczne

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – styczeń/luty

 

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – maj/ czerwiec

IV Technikum

– listopad/grudzień – test i zadanie praktyczne

 

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – styczeń/ luty

III ZSZ – kucharz

– listopad – test i zadanie praktyczne

– luty – test i zadanie praktyczne

– czerwiec – test i zadanie praktyczne

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – styczeń/ luty

 

– wnioski i analiza do zespołu zawodowego – maj/ czerwiec

– przedmioty ogólne

Klasa Organizator Termin
Klasa IV T Operon listopad
ZSP Somonino lub Nowa Era (decyzja zostanie podjęta na pierwszym posiedzeniu ZPO) luty/marzec
Klasa III T – język polski i języki obce ZSP Somonino maj
Klasa I T – test diagnostyczny „na wejściu” ZSP Somonino wrzesień

 


KONKURSY 

Rodzaj konkursu Nazwa Organizator Opiekun Termin
Językowe, recytatorskie III Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego ZSZ Sierakowice Grzędzicka A. XII 2018
VI Powiatowy Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Anglojęzycznej ZSZiO w Kartuzach Grzędzicka M. III 2019
X Międzyszkolny Konkurs Języków Obcych „Angielski i Niemiecki w sklepie” ZSZiO w Kartuzach Krokocka A.
Grzędzicka A.
VI 2019
II Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej I LO w Kartuzach Grzędzicka A. II 2019
VI Powiatowy Konkurs „Mistrz Parafrazy” w języku angielskim I LO w Kartuzach Grzędzicka M. IV 2019
Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej ZSZiO w Żukowie Grzędzicka M.

Krokocka A.

IV 2019
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski –szczebel powiatowy Centrum Kultury w Kartuzach Ducher J. III 2019
Powiatowy Kaszubski Konkurs Recytatorski „W romantycznej scenerii – rzecz o „Panu Tadeuszu” ZSP Przodkowo Ducher J IV 2019
Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Kaszubskiej „Rodno mowa” – szczebel powiatowy Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, CK w Kartuzach Ducher J IV 2019
Ogólnokształcące VIII Powiatowy Konkurs Geograficzny Dookoła Świata ZSZiO w Żukowie Krokocka A. IV 2019
IV Wielki Maraton Czytelniczy „Na literackim szlaku” WiMBP w Gdańsku Ducher J
Penkowska H.
X 2018-III 2019
Powiatowy Konkurs Mitologiczny I LO w Kartuzach Ducher J III 2019
Gra miejska w Kartuzach z okazji Narodowego Święta Niepodległości CIE w Kartuzach Konkel M. XI 2018
VII Powiatowy Konkurs „Autoprezentacja” I LO w Kartuzach Głodowska A. XII 2018
„Złotówka na start” ZSZiO w Kartuzach Głodowska A. III 2019
Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich ZSP w Somoninie Głodowska A. XI 2018
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej „Civitas Christiana” w Kościerzynie Niklas S. III 2019
Powiatowy Konkurs „Talent roku” I LO w Kartuzach Ducher J
Penkowska H.
III 2019
Międzywojewódzki Konkurs „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” ZSP nr 1 w Słupsku Grzędzicka M. III 2019
Inne XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej- „Młodzież zapobiega pożarom” GOK w Somoninie Zieliński R. III 2019
Konkurs –„Ty też możesz uratować komuś życie” PCK  w Kartuzach Jancen M. IX 2018-III 2019

 

ZAWODY SPORTOWE 

Rodzaj wyjazdu Kto organizuje Dla kogo Termin Dokąd
Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej
(chłopcy/dziewczęta)Powiatowa Licealiada w Piłce Ręcznej
(chłopców)Powiatowa Licealiada w Piłce Ręcznej
(dziewcząt)Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej
(chłopcy)Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej
(dziewczyny)
ZSP PrzodkowoZSP Somonino

ZSZiO Kartuzy

LO Kartuzy

ZSP Somonino

szkoły ponadgimnazjalne Luty – marzec

listopad

marzec

październik

kwiecień

PrzodkowoSomonino

Kartuzy

Katuzy

Somonino/
Goręczyno

 

KONKURSY I INICJATYWY ZAWODOWE

Rodzaj konkurs Osoba odpowiedzialna
za przygotowanie
Dla kogo Termin
Kaszubskie Jestku A. Drzewiecka,
J. Skrzypkowska
II TŻ – wybrani uczniowie wrzesień/październik 2018
Jesienny piknik w Przodkowie J. Skrzypkowska wybrani uczniowie październik /listopad 2018
Międzynarodowy Konkurs Gastronomiczny J. Skrzypkowska
A. Drzewiecka

A. Krokocka

M. Grzędzicka

wybrani uczniowie – klasy TŻ kwiecień 2019
Mistrz Wiedzy Hotelarskiej w Słupsku M. Grzędzicka Wybrani uczniowie z II i III TH marzec/kwiecień 2019
„Żyj zdrowo” w Sierakowicach A. Drzewiecka
M. Jancen
wybrani uczniowie – kucharze grudzień 2018
Wojewódzki konkurs „Wiosenne inspiracje” w Gdyni A. Drzewiecka
J. Skrzypkowska
wybrani uczniowie kwiecień 2019
Wojewódzki konkurs „Nakrywanie stołów” w Gdyni K. Socha wybrani uczniowie – technikum hotelarskie kwiecień/maj 2019

 

IMPREZY SZKOLNE  I  KONKURSY  

Imprezy i apele Odpowiedzialni za organizacje i przebieg Termin
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego oraz wręczenie świadectw i certyfikatów w klasach technikum i ZSZ R. Zieliński
J. Ducher
Dyrektor
03.09.2018
godz. 9:00
Sprzątanie świata „Polska 2018” H. Penkowska
A. Krokocka
R. Kąkol (biologia)
Wychowawcy klas (godz. z wychowawcą)
13-15.09.2018
Dzień Sybiraka M. Konkel IX 2018
Światowy Dzień Turystyki
– upowszechnienie programów Erasmus+ – mobilności

Europejski Dzień Języków Obcych

Dyrektor
B. Kramp
A. Głodowska
K. Socha
S. Niklas
A. Grzędzicka
A. Krokocka
27.09.2018
Dzień Patrona (w szkole) + Ślubowanie klas pierwszych w Będominie R. Zieliński
A. Głodowska
+ wychowawcy klas I
IX 2018
Turniej sportowy z udziałem gimnazjów M. Jancen X 2018
Europejski i regionalny rynek pracy (debata) we współpracy ze szkołami i instytucjami opieki społecznej oraz pracodawcami Dyrektor
A. Głodowska
XI 2018
Forum Twórczości Ludowej Dyrektor
A. Drzewiecka, J.Skrzypkowska
X 2018
Dzień Edukacji Narodowej – apel Samorząd uczniowski-K. Socha 12.10.2018
Dzień Przedsiębiorczości w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (konkurs szkolny) A. Głodowska XI 2018
Rocznica Odzyskania Niepodległości – apel Uczestnictwo młodzieży w obchodach w Kartuzach (klasy drugie) R. Zieliński, M. Konkel
wychowawcy klas II
trójki klasowe klas II
09.11.2018
Prezentacja Gwiżdży wraz z życzeniami dla firm współpracujących ze szkołą Dyrektor
M. Konkel
Grudzień 2018- Styczeń 2019
Wigilia szkolna – apel i spotkania w klasach Katecheci, Wychowawcy 21.12.2018
Dzień Żołnierzy Wyklętych H. Penkowska
Wychowawcy
01.03.2019
Dzień Samorządności „Dzień wiosny”
– (Dzień otwarty szkoły)
Zespół ds. promocji
A. Leszkowska
21.03.2019
Turniej sportowy ze szkołami gimnazjalnymi + piknik A. Głodowska
K. Socha
M. Kocur
M. Jancen
Maj 2019 (po maturach)
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-maja R. Zieliński
M. Konkel
Wychowawcy (zajęcia z wychowawcą)
Kwiecień-Maj 2019
Uroczyste pożegnanie maturzystów IV T – K. Socha
III T – M. Konkel
26.04.2019
Uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dyrektor
Wychowawcy klas
III – A. Grzędzicka, J. Skrzypkowska
Klasy II – S. Niklas, A. Krokocka
22.06.2018
Inicjatywy uczniów Samorząd szkolny Rok szkolny 2018/19