Sprawozdanie z konferencji „Srebrna gospodarka”

Dodano: 09-03-2016

Sprawozdanie z konferencji pn. „Srebrna gospodarka. Wyzwania dla edukacji, polityki społecznej i rynku pracy”, która odbyła się w dniu 2 marca 2016 r.

Celem spotkania było uświadomienie skali problemu, jakim jest starzejące się społeczeństwo, a także ukierunkowanie działań władz samorządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie trendów na rynku pracy na konieczność kształcenia się w kierunkach pomocy osobom w wieku starszym i efektywnego wykorzystania przez seniorów czasu wolnego.

Uroczyste przywitanie zebranych gości nastąpiło z ust gospodarza szkoły – Dyrektor Elżbiety Świętoń, która oddała głos pani Staroście Janinie Kwiecień. Uczestnikom konferencji pani Starosta nakreśliła problem, jakim jest starzejące się społeczeństwo w Polsce, co dotyczy również powiatu kartuskiego. Głównymi czynnikami są wydłużenie się średniej długości życia obywateli, poprzez dostęp do medycyny i profilaktykę prozdrowotną, a także wkraczanie w wiek emerytalny osób urodzonych w latach pięćdziesiątych, czyli najliczniejszego, jak do tej pory, wyżu demograficznego. Alarmującym jest fakt, iż obserwowany jest spadek dzietności wśród polskich rodzin. Efektem tego jest zaburzenie już dziś proporcji osób młodych w stosunku do starszych. Powiat kartuski od początku swego istnienia szczególną rolę nadał polityce senioralnej, co przełożyło się przez te wszystkie lata na prężnie działające instytucje na terenie powiatu – te publiczne, jak również niepubliczne. Powstały stowarzyszenia, domy opieki, wolontariaty, które pomagają przebudować świadomość społeczną.

W pierwszej części konferencji głos zabrały osoby, które z racji pełnionych funkcji zajmują się polityką senioralną. Pani Gabriela Gołata -Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, która poruszyła problem polityki senioralnej ujętej w strategii powiatu kartuskiego. Pan Jan Mazur – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach – skupił się z kolei na możliwościach zaspokajania potrzeb seniorów z perspektywy doświadczeń gminy Kartuzy. Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego – Pan Tadeusz Adamejtis – omówił rozwojową działalność pozarolniczą na terenach wiejskich jako odpowiedź na pilne potrzeby Srebrnej gospodarki, zaznaczając jednocześnie, iż zawodami promowanymi na terenie województwa już dziś są: opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby starszej i niepełnosprawnej.

Kolejni prelegenci to osoby na co dzień, z racji obowiązku i pasji, pracujące z osobami w wieku starszym i niepełnosprawnymi umysłowo i fizycznie. Pan Andrzej Byczkowski, będący Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie, omówił dostępność wykwalifikowanych kadr i możliwości współpracy w kontekście problematyki opieki nad osobami starszymi. Zaznaczył, że ideą placówki jest zatrudnianie osób wykwalifikowanych, odpowiedzialnych i serdecznych. Problemem jest jednak brak przygotowania praktycznego, które pomoże podopiecznym ukierunkować się na mieszkanie i życie w domu seniora. Aspekty działalności podmiotów gospodarczych w branży opiekuńczej nakierowane na potrzeby osób starszych poruszyła pani Anna Duraj – właścicielka Domu Seniora Dąbrówka w Baninie. Stwierdziła, że tego typu domów w rejonie Kartuz i Trójmiasta jest dużo. Każdego roku otwierają się kolejne, ale i tak nie można powiedzieć, iż cierpią na brak klientów, wręcz przeciwnie, raczej należy spodziewać się oczekiwania w kolejce. Ostatnią osobą, która mówiła o swoim doświadczeniu w prowadzeniu działalności opiekuńczej była pani Katarzyna Dembs, właścicielka firmy Medicus – Agencji usług opiekuńczo – pielęgniarskich. Najważniejszym ogniwem usług opiekuńczych są opiekunowie – osoby godne zaufania, które oprócz empatii odznaczają się niezwykłym darem zaufania, uczciwością i wytrwałością. Słabym punktem jest natomiast możliwość swobodnej promocji działalności w szpitalach i publicznych ośrodkach zdrowia. Nadal jest to postrzegane jako kryptoreklama (niedozwolona społecznie w placówkach publicznych) oraz godząca w interes publiczny.

Po przerwie rozpoczęto drugą część spotkania, moderowaną przez panią Jolantę Tersę, Dyrektora Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

W wyniku dyskusji wypracowano następujące rekomendacje do działań na skalę powiatu/województwa:
1. stworzenie portalu internetowego zawierającego ofertę placówek opiekuńczych i medycznych;
2. publikacja w postaci folderu reklamowego z ofertami placówek z możliwością umieszczania go w instytucjach publicznych;
3. wprowadzenie działania systemowego polegającego na wprowadzeniu w szkołach możliwości edukowania dotyczącego polityki senioralnej – cykl wykładów, prelekcji, grupy wolontariuszy spędzających czas z podopiecznymi placówek opiekuńczych;
4. promowanie projektów międzygeneracyjnych – przekazywanie przez osoby starsze młodemu pokoleniu tradycji regionalnych, m.in. sztuki kulinarnej;
5. stworzenie rozbudowanej oferty zajęć kulturalnych i związanych z rozwojem umiejętności i zainteresowań przez seniorów;
6. wprowadzenie w szkolnictwie zawodowym kierunków kształcenia jako opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej;
7. propagowanie idei wolontariatu wśród młodego pokolenia;
8. promowanie przedsiębiorczości w obszarze polityki senioralnej;
9. wykorzystanie możliwości płynących z projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
10. Propagowanie wolontariatu wśród osób starszych, jako formy spędzania czasu wolnego i możliwości świadczenia pomocy wśród lokalnej społeczności.

W słowach podsumowania Starosta Kartuski Janina Kwiecień dodała „W polityce senioralnej należy „dotknąć” tradycji – wielopokoleniowe rodziny, samowystarczalne, nie ułatwiają zmiany myślenia i świadomości, że nie jesteśmy sami, lecz są instytucje gotowe pomóc, odciążyć fizycznie i psychicznie najbliższych, a także wspomóc finansowo. O problemach z profesjonalnie sprawowaną opieką należy mówić głośno, informować instytucje, nie zostawiać tego w swoim domu. Dobrym źródłem informacji są księża, którzy odwiedzają chorych, ich również należy włączyć do działań.”

Dodajmy, iż konferencja miała miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego. Poczęstunek i obsługę zapewniali uczniowie szkoły, prezentując tym samym swoje umiejętności kulinarne.

Opracowała:
Agnieszka Głodowska
Doradca zawodowy