Rekrutacja na staże zagraniczne 2015

Dodano: 12-12-2014

EU flag-Erasmus+_vect_POS

„PRAKTYKI ZAGRANICZNE WARTOŚCIĄ DODANĄ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM”

 

 

REKRUTACJA NA STAŻE ZAGRANICZNE 2015

 

 

ZASADY REKRUTACJI

Do 15 stycznia 2015r. do godz. 15:00 chętni do uczestnictwa w stażu uczniowie mogą złożyć list motywacyjny i kartę zgłoszenia w sekretariacie szkoły.

 

KRYTERIA REKRUTACJI

Procedura wyboru opierać się będzie na ocenie punktowej jej etapów, przy czym maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi 100.

Proces rekrutacji składa się z 5 etapów za które można uzyskać podaną liczbę punktów:

  • 0-20pkt – prezentacja (w tym: 0-5pkt – wygląd zewnętrzny – strój „galowy”, uczesanie     oraz    0-15pkt – wypowiedź, w tym po 0-3pkt za: treść wypowiedzi, poprawność językową, urok osobisty, niekonwencjonalność formy, umiejętność przyciągania uwagi);
  • 0-30pkt – test zawodowy
  • 0-20pkt – test z j. angielskiego;
  • 0-20pkt – oceny z wiodących przedmiotów zawodowych;
  • 0-10pkt – opinia wychowawcy, w tym po 0-2pkt za: frekwencję, zaangażowanie ucznia, sumienność i odpowiedzialność, umiejętność współpracy w grupie, kulturę osobistą.

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

TŻ: technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, pracownia – sporządzanie potraw  i napojów, j. obcy zawodowy, wyposażenie zakładów gastronomicznych i BHP, obsługa informatyczna w gastronomii

TH: organizacja pracy w hotelarstwie, j. obcy zawodowy, obsługa informatyczna w hotelarstwie, zajęcia praktyczne, marketing w hotelarstwie

 

WAGA OCEN:

celujący – 4 pkt;

bardzo dobry – 3 pkt;

dobry – 2 pkt;

dostateczny – 1 pkt;

 

Wyboru uczestników dokona komisja rekrutacyjna, w składzie:

– dyrektor szkoły;

– kierownik szkolenia praktycznego;

– nauczyciel j. angielskiego;

– doradca zawodowy;

– wychowawcy klas, z których będą pochodzić kandydaci;

– przedstawiciele SU

 

Uczestnikami stażu zostaną uczniowie, którzy uzyskają największą ogólną liczbę punktów. Dwóch kolejnych na liście uczniów tworzy listę rezerwową.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, uczestnicy rekrutacji mają prawo złożyć odwołanie do dyrektora szkoły dotyczące przebiegu procesu rekrutacji. Dyrektor w ciągu 7 dni podejmuje decyzję, która jest ostateczna.