NOWY KIERUNEK! Opiekun osoby starszej

Dodano: 01-07-2013

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie wprowadza od roku szkolnego 2013/2014 nowy kierunek w formie zaocznej.

Nauka w szkole trwa 2 lata i  ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • rozpoznawanie i interpretacja sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywanie zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą
 • dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 • nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

KWALIFIKACJE:

K 1 Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej (Z.7.) – egzamin zdawany na koniec IV semestru

Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji zawodowych  UZYSKASZ TYTUŁ OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku opiekun osoby starszej obejmuje następujące przedmioty:

język obcy w pomocy społecznej
język migowy
organizacja opieki nad osobą starszą
psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
metodyka pracy opiekuńczej
umiejętności opiekuńcze

Podstawy przedsiębiorczości
aktywizacja społeczna

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce – nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Perspektywy pracy:

 • dom pomocy społecznej
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • hospicja
 • dzienne domy pomocy społecznej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • organizacje pozarządowe
 • środowisko zamieszkania osoby starszej
 • szkoły

PRZYJDŹ! ZOBACZ  i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.