Harmonogram spotkań z rodzicami

Dodano: 20-10-2012

Harmonogram spotkań Rady Rodziców

rok szkolny 2012/2013

 

 

Lp.

Zagadnienia

Sposób realizacji

Termin

I

 1. Informacja o zmianach wynikających z reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
 2. Zapoznanie ze statutem i regulaminami.
 3. Informacja ogólna o szkole (strona internetowa, dziennik elektroniczny).
 4. Nauczanie religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie oraz przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 5. Wychowanie fizyczne – sekcje – 1 godz. do wyboru.
 6. Wyprawki szkolne.

Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcami.

30.08.2012r.

II

 1. Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna.
 2. Prezentacja wyników egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 3. Upowszechnianie projektu LdV „Mobilność zawodowa na rynku pracy”.

Zebranie ogólne.

25.09.2012r.

 1. Wybory rad oddziałowych.
 2. Przedstawienie projektu Programu Wychowawczego i Profilaktycznego.
 3. Przedstawienie treści podstawy programowej oraz wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny.

Spotkania z wychowawcami.

25.09.2012r.

III

 1. Promocja szkoły.
 2. Prezentacja wyników diagnozowania – doradca zawodowy i psycholog.

Zebranie ogólne.

20.11.2012r.

 1. Prezentacja wyników próbnych egzaminów maturalnych.
 2. Omówienie ocen śródokresowych, frekwencji, podjęcie środków zaradczych.
 3. Prezentacja projektu LdV „Mobilność zawodowa na rynku pracy” w klasach II T i III T (Belgia i Turcja).

Spotkania z wychowawcami.

IV

 1. Promocja szkoły.
 2. Podsumowanie wyników semestralnych oraz podjęcie środków zaradczych.
 3. Przedstawienie zasad rekrutacji projektu LdV „Rozwój kompetencji dla przyszłości”.

Zebranie ogólne.

22.01.2012r.

 1. Prezentacja wyników z próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Nauczyciele przedmiotów kl. IV T i II ZSZb.

V

 1. Prezentacja próbnych egzaminów maturalnych.
 2. Omówienie ocen śródokresowych, frekwencji, dokonanie oceny wyników.

Wychowawcy klas III omówienie ocen śródokresowych, frekwencji.

19.03 lub 23.04.2012r.